Övriga (7 st)

Namn
Partirepresentanter
Vigselförättare
Revisorer
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Borgerliga Begravningsförättare
Gode män vid lantmäteriförrättningar - Sakkunskap tätortsförhållanden
Gode män vid lantmäteriförrättningar - Sakkunskap jordbruks och skogsfrågor